Projektai ir programos

Projekto pavadinimasAprašymas
Bendravimo su socialiniais partneriais programa
Projektas „Draugystės takelis“
Suradimas tikslinių socialinių partnerių ir apsprendžiami su jais tikslai ,uždaviniai, principai ir turinys, metodai ir formos, bendradarbiavimo strategijos, partnerių įsipareigojimai, bendradarbiavimo sąlygos ir trukdžiai, socialinės partnerystės plėtras užtikrinant mokinių efektyvų ugdymą.
Ugdymo karjerai programaSudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir / ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visa gyvenimą
“Narkomanijos, ŽIV, AIDS,nusikalstamumo, smurto, prekybos žmonėmis prevencija” programaFormuoti teisingą požiūrį į lytinę sveikatą.
Supažindinti mokinius su AIDS ir ŽIV užsikrėtimo aplinkybes.Supažindinti mokinius su smurto samprata, smurto rūšimis ir smurto žala
Socializacijos programa “Esu toks, kaip visi”Plėtoti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių socializacijos galimybes, užtikrinant jų įvairovę ir prieinamumą, padedančias mokiniams gilinti socialinę savirealizaciją ir gerinant gyvenimo kokybę.
Lytiškumo ir rengimo šeimai ugdymo programaUgdyti brandžią asmenybę ir rengti mokinius šeimos gyvenimui
Prevencinė programa “Zipio draugai”Programa skirta padėti vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų socialinės emocinės savijautos.
Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus istorinių- kilnojamųjų parodų organizavimas Kauno Specialiojoje mokyklojeMokyklos bendruomenės narių supažindinimas su parodomis.
Respublikinis tęstinis neformaliojo ugdymo projektas ,,Augu ir kuriu Lietuvai”Projekto tikslas – pilietiškumo ir tautiškumo ugdymas per artimiausios aplinkos pažinimą, etninės kultūros vertybes.
Tęstinis projektas ,,Augu ir kuriu Lietuvai“ skatina jaunąją kartą aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje, bendrauti, bendradarbiauti, dalintis informacija, moko mylėti savo gimtąjį kraštą.
Projekto partneriai: Raseinių V. Petkaus pagrindinė mokykla, Prienų ,,Revuonos” pagrindinė mokykla, Kaišiadorių raj. Žaslių pagrindinė mokykla, Jonavos raj. Šveicarijos pagrindinė mokykla.
Projektą vykdo: Jūratė Margienė,Vida Mikalajūnienė, Kristina Kovaliūnienė, Ginta Jaksebagienė, Jonesa Drumstienė, Gražvyda Andrijauskaitė.
Projektinė veikla Europos atliekų mažinimo savaitė „Ekosąmoningumas ir kūryba”
Respublikinis konkursas „Pet Chow Lietuva”
Tarptautinis projektas „Baltijos šalių specialiųjų mokyklų mažoji sportinė olimpiada” Haapsalų specialioji mokykla
„Švęskime rudenėlį sveikuoliškai”Mokyklos sporto ir sveikatingumo šventė, skirta mokyklos bendruomenei.
Kalėdinis bočia turnyrasBočia žaidimas skirtas mokyklos mokiniams.
„Turizmo diena“
Sporto ir laisvalaikio šventė skirta mokyklos bendruomenei
Maironis – lietuvių kultūros
puoselėtojas ir poetas.
Tikslas. Pažinti Lietuvos kultūrą per kunigo ir poeto Maironio gyvenimą ir kūrybą.
Uždaviniai:

1. Jauno žmogaus akimis pažvelgti į kunigo ir poeto Maironio asmenybe, veikla ir kūryba.
2. Dalyvauti edukacinėse išvykose ir kūrybinėse veiklose.

Vyresniųjų klasių mokiniai plės kultūrinį literatūrinį akiratį, sužinos apie Maironio visuomeninę veiklą ir literatūrinį palikimą, pažins jį kaip dvasininką, dalyvaus edukacinėje veikloje Maironio muziejuje, lankysis Kauno Katedroje, rengs literatūrinę popietę, organizuos kūrybinę parodą, tirs ir analizuos poetinius tekstus.
Projekto organizatoriai A. Rakauskienė, S. Gavutienė, R. Jančauskienė, R. Šereikienė, A.Petkevičienė, J.Venckaitienė.
Metų laikai ir gamtaProjekto tikslas – lavinti mokinių gebėjimą stebėti pokyčius gamtoje metų laikų bėgyje.
Projekto metu mokiniai pajus ryšį su gamta, pastebės besikeičiantį gamtos grožį; gebės rasti atitinkamus vaizdus paveikslėliuose, nuotraukose; iš nuotraukų, paveikslėlių, gamtinės medžiagos kurs koliažus; lavins gebėjimą komunikuoti, tartis, bendradarbiauti; lavins estetikos suvokimą.
Projektą vykdo mokytojos S.Mačiulienė, A.Ilčiukienė, M.Pijoraitienė, R.Virgutienė, logopedė R.Morkūnienė
ErasmusProjekto tikslas – susipažinus su tarptautine inkliuzinio ugdymo gerąja patirtimi, ją pritaikyti savo mokykloje ir taip gerinti mokinių formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę Kauno specialiojoje mokykloje.

ProjektasAprašymas
„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“Siekiant modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką, mokykla dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Daugiau informacijos apie projektą: http://www.vedlys.smm.lt/#apie

Projektas „Ugdymas karjerai“
„Narkomanijos, ŽIV,AIDS nusikalstamumo, smurto, prekybos žmonėmis prevencija“ programa
Socializacijos programa

„Esu toks, kaip visi“
Pradinių klasių profesinio informavimo projektas „Mano svajonių profesija“
„Lietuvos pažinimo keliu“
Projektas „Terapinės erdvės“
Respublikinis projektas „Judėk ir tobulėk“
Mokyklų partnerystės projektas „Mano šalis“
Projektas Graži aplinka-doras žmogus“
Projektas „Augu su muzika“
Projektas „Kad būčiau saugus“
Partnerystės su mokinių tėvais projektas „Kur esu, ten gražu“
Projektas „Gėlių salelė“
Projektas „Zipio draugai“
Respublikinis projektas „Augu ir kuriu Lietuvai“
Projektas „Tėvo Stanislovo palikimas“
Projektas „Augu ir stebiu“
Bendravimo su socialiniais partneriais programa

Projektas „Draugystės takelis“
Respublikinis projektas „Sveikata visus metus“