• Darželyje ugdomi įgimtų ar įgytų sutrikimų, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pritaikytas programas. Sudarant grupes prioritetas teikiamas vaikams, kuriems reikalinga nuolatinės asmens sveikatos priežiūros paslauga.
  • 1–12 specialiosiose klasėse mokosi mokiniai dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Šių klasių mokiniai mokosi pagal individualizuotas ar pritaikytas bendrojo ugdymo programas, ruošiasi pasiekimų patikrinimams, egzaminams ir sėkmingai baigę 12 klasių gauna brandos atestatą.
  • 1–10 specialiosiose–lavinamosiose klasėse mokosi mokiniai, turintys vidutinį, žymų ar labai žymų intelekto sutrikimą, kompleksinių negalių. Baigę 10 klasių pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, mokiniai gali tęsti mokymąsi socialinių įgūdžių ugdymo klasėje arba profesinėje mokykloje.
  • Socialinių įgūdžių ugdymo klasėse mokosi mokiniai, baigę 10 klasių pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą. Programa trunka iki mokiniui sukanka 21 (23) metai (mokslo metus, kada sueina 21 (23), mokinys gali užbaigti), bet ne ilgiau, nei 3 metus.
  • Darbinių įgūdžių ugdymo grupėje dienos socialinės globos skyriuje mokiniai gali ugdytis iki 23 metų, jei iki baigdami formaliojo ugdymo programą, yra pasirašę trišalę sutartį dėl dienos socialinės globos paslaugos gavimo mokykloje.