Mokinių priėmimas

Priėmimas į mokyklą 2024 metais

Į 1–12 specialiąsias, 1–3 socialinių įgūdžių klases priimami mokytis 6-20 metų amžiaus asmenys.

Planuojama priimti iki 16 vaikų į pirmąsias, specialiąją ir lavinamąją, klases. Norintys mokytis kitose klasėse mokiniai priimami į esančias laisvas vietas.

Į mokyklą priimami asmenys, turintys judesio ir padėties; neurologinių; įvairiapusių raidos ir kitų sutrikimų, kompleksinę negalią, bei kuriems pedagoginiuose psichologiniuose centruose (pedagoginėse psichologinėse tarnybose) nustatyti dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;

Kauno šv. Roko mokykla įgyvendina ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir socialinių įgūdžių ugdymo programas.

Prašymų priėmimas vykdomas nuo 2024 kovo 18 d. Deklaravusieji gyvenamąją vietą Kaune, prašymus gali teikti internetu https://imokykla.kaunas.lt , kiti – el. paštu info@sventoroko.lt arba mokyklos raštinėje I–V nuo 9 iki 12 valandos ar kitu sutartu laiku.

Prašymų pateikimo data ir forma neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

Priėmimo komisijos posėdžiai ir mokinių priėmimas į mokyklą vyks 2024-05-22  ir 2024-06-04 nuo 10 iki 13 valandos, prieš tai rekomenduojama suderinti tikslų laiką su priėmimo komisijos pirmininku telefonu +37068349599

Asmuo (ar jo tėvai, globėjai), pageidaujantis pradėti mokytis Kauno Šv. Roko mokykloje turi pristatyti šiuos dokumentus mokyklos direktoriui.

– prašymą;

– pažymą apie vaiko sveikatą (ligos istorijos išrašas forma 027a);

– skiepų paso kopiją arba išrašą iš jo (rekomenduojama);

– mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą (pateikiama papildomai pasibaigus mokslo metams);

– pedagoginio psichologinio centro (tarnybos) pažymą apie vaikui nustatytus specialiuosius ugdymosi poreikius;

– neįgalumo nustatymo pažymą (ir kopiją);

– specialiosios pagalbos (slaugos) poreikio nustatymo pažymą (ir kopiją);

– neįgaliojo pažymėjimą (ir kopiją);

– charakteristiką iš prieš tai lankytos ugdymo įstaigos;

– savivaldybės sudarytos komisijos duomenis ir išvadas bei rekomendacijas, vaikų teisių tarnybos pažymą, (jeigu vaikas našlaitis arba netekęs tėvų globos);

– 2 dokumentines nuotraukas.