Mokyklos išskirtinumas

Mokykloje dirbantys pedagogai dirba šiuolaikinės ugdymosi paradigmos principais, domisi specialiojo ugdymo naujovėmis ir taiko jas praktiškai.

Šiuo metu mokykloje įtraukiami dviejų metodikų principai:

 • ABA – taikomoji elgesio analizė, paremta žmogaus biheviorizmu. Taikant šį metodą siekiama pagerinti mokinių komunikacijos, įgūdžių generalizacijos gebėjimus bei mažinti netinkamo elgesio problemas.
 • TEACCH – struktūruotas mokymas. Klasės aplinka yra sustruktūruota, pažymėtos individualaus, grupinio darbo, poilsio vietos. Naudojami vizualiniai tvarkaraščiai. Taikant šį metodą siekiama mokinių savarankiškumo, pažintinių gebėjimų lavinimo.

Mūsų mokiniai

 • Darželyje ugdomi įgimtų ar įgytų sutrikimų, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pritaikytas programas. Sudarant grupes prioritetas teikiamas vaikams, kuriems reikalinga nuolatinės asmens sveikatos priežiūros paslauga.
 • 1–12 specialiosiose klasėse mokosi mokiniai dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Šių klasių mokiniai mokosi pagal individualizuotas ar pritaikytas bendrojo ugdymo programas, ruošiasi pasiekimų patikrinimams, egzaminams ir sėkmingai baigę 12 klasių gauna brandos atestatą.
 • 1–10 specialiosiose–lavinamosiose klasėse mokosi mokiniai, turintys vidutinį, žymų ar labai žymų intelekto sutrikimą, kompleksinių negalių. Baigę 10 klasių pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, mokiniai gali tęsti mokymąsi socialinių įgūdžių ugdymo klasėje arba profesinėje mokykloje.
 • Socialinių įgūdžių ugdymo klasėse mokosi mokiniai, baigę 10 klasių pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą. Programa trunka iki mokiniui sukanka 21 metai (mokslo metus, kada sueina 21, mokinys gali užbaigti), bet ne ilgiau, nei 3 metus.
 • Darbinių įgūdžių ugdymo grupėje dienos socialinės globos skyriuje mokiniai gali ugdytis metus po formaliojo ugdymo programų baigimo, jei iki tol yra pasirašę trišalę sutartį dėl dienos socialinės globos paslaugos gavimo mokykloje.

Mūsų komanda

 • Inovatyviai planuoja ir veda mokiniams pamokas ar veiklas
 • Fiksuoja mokinių asmeninį progresą, pasiekimus
 • Pagal mokinių poreikius pritaiko klasės aplinką
 • Bendradarbiaudami su tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbos specialistais rengia individualias mokinių ugdymosi programas bei planus

 

 • Padeda mokiniams mokytis
 • Padeda mokiniams orientuotis ir judėti mokyklos aplinkoje bei išvykose
 • Padeda mokiniams apsitarnauti
 • Įvertina mokinių komunikacijos, kalbėjimo problemas
 • Padeda mokiniams tinkamai formuoti garsus, žodžius
 • Lavina kalbos ir kalbėjimo sklandumą
 • Tikslina artikuliaciją
 • Lavina mokinių girdimąjį suvokimą
 • Pagal mokinių poreikius pritaiko alternatyviąją komunikaciją, moko ja naudotis
 • Pritaiko užduotis pagal mokinio gebėjimus
 • Padeda mokiniams įsisavinti ugdymosi turinį
 • Lavina mokinių sutrikusias pažintines – akademines funkcijas
 • Įvertina mokinio emocinę raidą, problemas
 • Padeda mokiniams įveikti stresines situacijas
 • Bendradarbiauja su tėvais
 • Siekia išsiaiškinti kilusias elgesio problemas
 • Ugdo mokinius atpažinti ir tinkamai išreikšti savo emocijas
 • Konsultuoja mokinius, jų tėvus, mokyklos darbuotojus
 • Ugdo mokinių kritinį mąstymą, bendradarbiavimą, kūrybiškumą
 • Ugdo mokinius geriau pažinti save
 • Ugdo mokinių problemų sprendimo gebėjimus
 • Įvertina mokinių motorinę raidą, problemas
 • Palaiko mokinių fizinę būklę
 • Lavina motorinius gebėjimus, normalizuoja raumenų tonusą, koreguoja mokinių laikyseną
 • Užtikrina kontraktūrų prevenciją
 • Bendradarbiauja bei konsultuoja tėvus ir pedagogus
 • Įvertina mokinių veiklos, sensorinės sistemos, pažinimo problemas
 • Pritaiko užsiėmimų aplinkas pagal mokinių poreikius
 • Skatina mokinių savarankiškumą
 • Struktūruoja veiklą
 • Lavina mokinių smulkiosios motorikos, akies – rankos koordinacijos, vizualinės motorinės integracijos gebėjimus
 • Lavina mokinių pažintinius gebėjimus (vizualinį, girdimąjį suvokimą, dėmesio koncentraciją, atmintį)
 • Bendradarbiauja bei konsultuoja tėvus ir pedagogus
 • Gydytojas neurologas – vertina mokinio būklę, seka progresą
 • Gydytojas reabilitologas – skiria reabilitacijos procedūras pagal mokinių poreikius
 • Masažuotojai – masažo metu gerina kraujotaką, limfos nutekėjimą, mažina skausmą, skatina atsipalaidavimą
 • Slaugytojos – užtikrina mokinio sveikatą, seka mokiniui skirtų medikamentų vartojimą mokykloje, teikia pirmąją pagalbą
 • Slaugytojų padėjėjos – asistuoja slaugytojoms