Konsultavimas

Konsultacijoms į Kauno šv. Roko mokyklą (toliau – Mokykla) kreipiamasi, kai taikant PPT ir kt. institucijų, ugdymo įstaigoje dirbančių specialistų pateiktas rekomendacijas, sudėtingų vidutinių, didelių ar labai didelių SUP turinčio mokinio įtrauktis yra nesėkminga:

 • nepasiekiama numatyta individuali mokinio pažanga; 
 • ugdymo įstaigoje nepavyksta sukurti tinkamų sąlygų mokinio SUP tenkinti;
 • kitos priežastys, keliančios sunkumų mokinio ugdymuisi, socializacijai. 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-998 Kauno šv. Roko mokyklai priskirtos savivaldybės, kurių teritorijoje esančias ugdymo įstaigas konsultuojame:

 • Kauno miesto;
 • Kauno rajono;
 • Prienų rajono;
 • Birštono.

Mokykla konsultuoja priskirto regiono ugdymo įstaigų mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, tėvus (globėjus, rūpintojus), ugdančius mokinius turinčius:

 • Įvairiapusių raidos sutrikimų
 • Intelekto sutrikimą
 • Mokymosi sutrikimų
 • Judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų

Mokykla teikia pagalbą:

 • ugdymo turinio pritaikymo
 • mokymo(si) metodų ir mokymo(si) priemonių pritaikymo
 • švietimo pagalbos teikimo
 • ugdymo aplinkos pritaikymo
 • specialiųjų techninės pagalbos priemonių pasirinkimo ir naudojimo galimybių klausimais.

Mokykloje teikiamos skirtingos formos,  trukmės konsultavimo paslaugos: 

Pagalbą teikia mokyklos konsultavimo komanda:

 • Psichologas 
 • Socialinis pedagogas 
 • Specialusis pedagogas
 • Logopedas
 • Ergoterapeutas
 • Kineziterapeutas

Mokyklai pateikiami dokumentai: 

 • Prašymas Kauno šv. Roko mokyklos direktoriui – prašymo forma rasite čia.
 • Mokinio  tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas (konsultavimui centre bei duomenų apie mokinio ugdymą(si) pateikimui) – Sutikimo forma rasite čia;
 • Situacijos  apibūdinimas ir lūkesčiai (laisva forma);
 • PPT išduotos pažymos su rekomendacijomis (kopijos);
 • Mokinio individualus ugdymo planas, kurio sudėtinė dalis yra pagalbos planas, mokinio ugdomo pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas – pagalbos planas;
 • Ugdymo įstaigos VGK priimti sprendimai ir jų įgyvendinimas  siekiant užtikrinti  sėkmingą mokinio įtrauktį/SUP tenkinimą  (dokumentų kopijos);
 • Prireikus, konsultantai specialistai gali paprašyti pateikti kitus konsultacijai reikalingus dokumentus (pvz., iš tėvų (globėjų, rūpintojų) gautą informaciją apie mokinio sveikatos būklę, ar rekomendacijas iš sveikatos įstaigų specialistų). 

Kauno šv. Roko mokykla

Adresas: Apuolės g. 11, Kauno m. LT-48303

El. paštas: konsultavimas@sventoroko.lt

Tel.: +370 37 363047

Darbo valandos:   I – V     8.30 – 17.00