Specialiosios mokyklos mokyklos pagrindinė veiklos sritis – švietimas, pagrindinė veiklos rūšis – specialiųjų poreikių asmenų ugdymas pagal formaliojo švietimo programas.

Veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“):

  1. pagrindinės švietimo veiklos rūšys:

1.1.   Pradinis specialusis mokymas, kodas 85.20

1.2. Bendrasis pagrindinis specialusis mokymas, kodas 85.31.10

1.3. Bendrasis vidurinis specialusis mokymas, kodas 85.31.20

  1. kitos švietimo veiklos rūšys:

2.1. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

2.2. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

2.3. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

2.4. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

  1. kitos ne švietimo veiklos rūšys:

3.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

3.2. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01.